top of page

​牌類魔術教學

07.png

Joker夾心牌

25.png

二十一張牌

49.png

簡易找觀眾牌

71.png

補足13點

78.png

三的預言

16.png

丟牌出四A

26.png

牌盒透視術

57.png

彩虹紙卡

73.png

終極猜心術

79.png

三的預言進階版

22.png

凹牌猜牌

27.png

紅黑分離

61.png

咬牌還原

74.png

四張A他心通

84.png

撲克牌立水杯

23.png

紅磚三張牌

28.png

心臟感應術

67.png

第十張牌預言

75.png

洗牌後的奇蹟

93.png

一到六預言

24.png

發牌出四A

34.png

不可思議的找牌

68.png

念力彎曲牌

76.png

瞬間變四A

98.png

口袋裡的牌

bottom of page