top of page
生活魔術教學一

生活魔術教學二

44.gif

超磁力書本(一)

50.png

三個茶杯

56.gif

手機數字感應

64.gif

神秘猜心術

77.gif

捲尺預言

45.gif

超磁力書本(二)

51.gif

圍棋預言

58.gif

餐刀吸胡椒罐

65.gif

神牛算數

80.gif

水變冰塊

46.gif

X光透視術1

52.gif

口吐吸管

50.png

紙條預言

66.gif

紙鈔斷筷

81.gif

手肘下的甘泉

47.gif

X光透視術2

54.gif

有生命的絲巾

62.gif

預測電話號碼

70.gif

四度空間紙袋

82.gif

報紙遁水

48.gif

吹吹樂

55.gif

超級數字感應

63.gif

繩穿越樹

72.gif

最喜愛的偶像

83.gif

鈔票與迴紋針

bottom of page